พัฒนาการเรียนรู้ SMT โดย สสวท.


วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 คณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ได้แก่

1.นางกมนพรรธน์ ทิพยไกรศรโชติ (หัวหน้าทีม)

2.นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร

3.ดร.อารมณ์ เพชรชื่น

4.นางสาวสมศรี สุขเจริญ

5.นายเกษม นุชพงษ์

ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อสังเกตชั้นเรียนวิชา SMT (วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,เทคโนโลยี)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ SMT ด้วย PLC

(กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา เชื่องโยงในการประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาในท้องถิ่น)

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่