Academic Fair 2018 อนุบาล


วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดงาน Academic Fair 2018

เปิดบ้านนิทรรศการวิชาการ แผนกอนุบาลจึงมีการจัดแสดงโชว์โครงงาน ต่างๆ จากเด็กๆ

และเด็กๆ ยังได้เรียนรู้โครงงานของพี่ๆ ประถม มัธยมอีกด้วย

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่