มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ


เช้าวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน้าเสาธงขึ้นเพื่อ สร้างกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ นักเรียนได้รับมอบรางวัลศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถม และมัธยมศึกษา

ฝึกซ้อมโดย ครูศิริลักษณ์ โยมา และครูโสพิศ ศศิธร

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่