มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ


เช้าวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2562

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน้าเสาธงขึ้นเพื่อ สร้างกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ นักเรียนได้เห็น มอบรางวัลศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

ฝึกซ้อมโดย ครูอนงค์นุช โคตรวงษ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝึกซ้อมโดย ครูโสพิศ ศศิธร
.
ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่