World Citizen 2018


วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี จัดกิจกรรม World Citizen ของกลุ่มสาระต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมแสดงโชว์ของเด็กๆ แต่ละชั้นปี และมีคุณซานต้ามาแจกขนมให้กับเด็กดีได้สนุกสนานกัน
.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่