รางวัลครูดีศรีเอกชล จาก สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี


           ในวันเสาร์ที่ 15 กุมพาพันธ์ พ.ศ 2557 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรีได้รับรางวัลครูดีศรีเอกชล ประจำปี 2556 จาก สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
ระดับผู้บริหาร
1. นางสาวชลกร          ตันประภัสร์

ระดับครู
1. นางกุลนิษฐ์            ศิลป์อดุม
2. นางปวันรัตน์           เสถียรกุลศักดิ์
3. นายจิรพันธ์            สง่าวิทยากุล
4. นางสาวอัญชสา       พฤกษะศรี
5. นางสาววิจิตรา         ทาจิตร
6. นางสาวอภัสนันท์     ผจญทรพรรค
7. นางสาวจินตนา        เปียขุนทด
8. นางสาวสิทธิณี         พรหมยิ้ม
9. นางสาวอรัญญา       สิงห์เกิด
10. นางฉัฐมา              ศิริสมบัติ
11 นางสาวพรวิภา         สังประสาท
12.นางสาวอนงค์พรรณ  หน่อแก้ว
13. นายศรัทธา            ยศธำรง
14. นางสาวเสาวรส       สุวรรณ
15. นางสาวนุจรี           บุตรสงค์กา

ดูภาพทั้งหมด