โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา


วันอังคารที่ 16 ม.ค. 2561
ได้มีครูเข้าร่วมงานมอบรางวัลและคณะครูมาร่วมแสดงความยินดี กับ

ดร.ชลกร ตันประภัสร์ ได้รับรางวัลสุดยอดครูดี

โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

ครูโสพิศ ศศิธร ได้รับรางวัลครูดีศรีเอกชน โดยสมาคมโรงเรียนเอกชน

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง

ดูภามเพิ่มเติมที่นี่