รางวัลคณะผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลคุณครูผู้สอนดีเด่นและรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี


ในวันที่ 16 มกราคม 2559 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนประภัสสสรวิทยา ชลบุรี
ได้เข้าร่วม งานวันครู ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี


และขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
"ผู้บริหารดีเด่น"  "ครูดีศรีเอกชน"


และ"ครูผู้สอนดีเด่น  รางวัลหนึ่งแสนครูดี" ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
ผู้บริหารดีศรีเอกชน
ดร.ชลกร    ตันประภัสร์


ครูดีศรีเอกชน
ครูวิไลวรรณ  เจริญสุข


ครูผู้สอนดีเด่น
ครูจันทร์จิรา  พาเสน่ห์ 
ครูประนต     แสงไพบูลย์
ครูมะลิ        ป้อมมาก
ครูโสพิศ      ศศิธร


หนึ่งแสนครูดี
ครูปรียานันท์   เปรมปรี
ครูสุมาลี       วงค์อินทร์
ครูอรณิชชา    สายนาค
ครูอรุณ         วันอารีย์