งานวันครู "ครูดีศรีแผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2558


เนื่องด้วยในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันครู ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 "ครูดีศรีแผ่นดิน" จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ แก่ครูผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่น ณ หอประชุมลีลาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ทางโรงเรียนประภัสสรได้รับรางวัลครูดีศรีเอกชน  ได้แก่
   ประเภทผู้บริหาร
1. ดร.สุชีลา ตันประภัสร์ (ผู้อำนวยการ )

   ประเภทครู
1. ครูปวันรัตน์ เสถียรกุลศักดิ์ (ประเภทครู)

และรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ได้แก่
1. ครู จันทร์จิรา พาเสน่ห์
2. ครู ปวันรัตน์ เสถียรกุลศักดิ์
3. ครู อนัญญา ศรีมงคล
4. ครู อัญชสา พฤกษะศรี

ดูรูปทั้งหมดคลิ๊ก