เชิดชูเกียรติครูเอกชน ในงานวันครู "ครูไทยสู่อาเซี่ยน"


ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลครูดีศรีเอกชน "ครูไทยสู่อาเซียน"

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาทางโรงเรียนประภัสสรได้เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติครูเอกชน ในงานวันครู "ครูไทยสู่อาเซี่ยน"  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ นำโดย ท่าน ผอ.ดร.สุชีลา ตันประภัสร์ ดร.ชลกร ตันประภัสร์ อ.นพพา อ่องสมบูรณ์ อ.สุดใจ วิริยะบุญ อ.โสพิศ ศศิธร อ.จันทร์จิรา พาเสน่ห์ อ.นฤมล น้อยช่วย อ. ทศพร นิสสัยสุข อ.ศรัทธา ยศธำรง อ. อรณิชชา สายนาค อ.วิจิตรา ทาจิตร อ.เกษม ธรรมรังษี อ.อมรรัตน์ อรุณรัตน์ อ.อรุณ วันอารีย์ อ.ทัศนีย์ สว่างแก้ว อ.ปรียานันท์ เปรมปรี อ.ละเอียด โพธิ์ศรี อ.อนงค์พรรณ หน่อแก้ว อ.ประนต แสงไพบูลย์ อ.ปฏิพัทธิ์ สารประภา อ.จิรพัันธ์ สง่าวิทยากุล อ.ดวงธิดา ทองแก้ว อ.วิไลวรรณ เจริญสุข อ.ศิวพร ประเสริฐสุข อ.มะลิ ป้อมมาก อ.เรณุกา แซ่ตั๊น เข้ารับรางวัลครูดีศรีเอกชน  ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับรางวัลสาขาโรงเรียนแห่งการแบ่งปัน และสาขาโรงเรียนสรรสร้างนวัตกรรม
คลิ๊กดูรูปทั้งหมด