ตรวจสุขภาพฟัน ป.6


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี
ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านทันตกรรมสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประภัสสรวิทยา
ได้เข้ารับการตรวจฟัน