อบรมโครงการปลูกฝังวิธีคิด


อบรมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
จากหน่วยงานปปช.
ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. -1 ธ.ค. 2562