ฝึกอบรมผ้าบาติก


นักเรียนโรงเรียนประภัสสรวิทยา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผ้าบาติก เพื่อฝึกปฏิบัติในการทำผ้าบาติกเบื้องต้นจากวิทยากรกลุ่มผ้าบาติกและหัตถศิลป์ดินไทย ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพในพื้นที่เทศบาล ตำบลเสม็ด