อบรมงานประกันคุณภาพ


29 ต.ค. 2562
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
จัดอบรมครูและบุคลากรโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง
ช่วงเช้า หัวข้ออบรม เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
โดย อาจารย์กานดา  พุทธรักษา
ช่วงบ่าย หัวข้ออบรม เรื่องการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  และการทำโครงงาน
โดย อาจารย์ชูชาติ  หุตะเจริญ

.

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่