กีฬาตึกคอม ชลบุรี ครั้งที่6


วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
เด็กๆ แผนกอนุบาล โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม กีฬาตึกคอม ชลบุรี ครั้งที่6