การทดลองเรือบรรทุก


1.เด็กๆสังเกตอุปกรณ์และช่วยกันคิดว่าจะนำไปทดลองอย่างไร
2.ครูแจกดินน้ำมันให้เด็กช่วยกันออกแบบปั้นเรือบรรทุก
3.นำเรือที่ปั้นไปลอยน้ำและใส่ลูกปัดลงไปสังเกตว่าสามารถรับน้ำหนัก
เท่าไร

สรุปผลการทดลอง

การออกแบบเรือบรรทุกแต่ละแบบจะสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากันต้อง