X
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

กิจกรรมของโรงเรียน


มาเรียนว่ายน้ำกันเถอะ

ทำบุญตักบาตร

Back To School 62

ทัศนศึกษาครู 61 PBS on tour

อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา

อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา

กิจกรรมปรับพื้นฐานแผนกอนุบาล

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

1 มิ.ย. 2562

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

30 พ.ค. 2562

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

20 พ.ค. 2562

วันวิสาขบูชา

18 พ.ค. 2562

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

17 พ.ค. 2562

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


PBS English For Learning

PBS EP.1 จิตอาสาตัวน้อย


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel