ปกหนังสือ


เนื้อเรื่องย่อ :

หนังสือเล่มนี้ จักช่วยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจถึงแนวทางในการออกจากกำแพงความคิดและนำไปใช้แก้ไขปัญหาชีวิตได้ จนถึงท้ายสุด มีชีวิตอิสระ ไม่เป็นอะไรกับอะไร ตามแบบอย่างหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรา อนุโมทนาธรรมทานจากชมรมกัลยาณธรรม

Download e-book