ผลงานครูและโรงเรียน


ลำดับ
ชื่อ
วัน-เดือน-ปี
รายละเอียด
1 งานวันครูดีศรีเอกชน ศตวรรษที่ 21 22 ม.ค. 2561
2 โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา 19 ม.ค. 2561
3 รางวัลคณะผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลคุณครูผู้สอนดีเด่นและรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 18 ม.ค. 2559
4 เชิดชูเกียรติครูเอกชน ในงานวันครู "ครูไทยสู่อาเซี่ยน" 10 ก.พ. 2558
5 งานวันครู "ครูดีศรีแผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2558 19 ม.ค. 2558
6 ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ 1 การประกวดรถแห่เทียนประจำจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2557 18 ก.ค. 2557
7 คณะครู คว้ารางวัลชนะเลิศโครงงานโดยใช้ชุดสมองกล Sci Box ในโครงการอบรมครูผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ช 11 เม.ย. 2557
8 รางวัลครูดีศรีเอกชล จาก สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 20 มี.ค. 2556
9 โรงเรียนประภัสสรได้รับโล่เกียรติคุณเพื่อประกาศยกย่องเป็นศูนย์ฝึกอบรมครู้ผู้สอน 20 มี.ค. 2556
10 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชลบุรี 20 มี.ค. 2556
11 พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2556 20 มี.ค. 2556
12 ครูดีศรีเอกชน ปี56 20 มี.ค. 2556