ผลงานครูและโรงเรียน


ลำดับ
ชื่อ
วัน-เดือน-ปี
รายละเอียด
1 เข้าร่วมประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี 12 ก.ค. 2562
2 ครูดีศรีเอกชน ปี2562 28 ม.ค. 2562
3 ประกาศเกียรติคุณบุคลากร 21 พ.ย. 2561
4 รางวัลรองชนะเลิศแห่เทียนพรรษา 17 ก.ย. 2561
5 โรงเรียนต้นแบบหลักสูตรฯ 14 ก.ย. 2561
6 โรงเรียนได้รับตราพระราชทาน 28 ส.ค. 2561
7 โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา 19 ม.ค. 2561
8 งานวันครูดีศรีเอกชน ศตวรรษที่ 21 22 ม.ค. 2561
9 รางวัลคณะผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลคุณครูผู้สอนดีเด่นและรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 18 ม.ค. 2559
10 เชิดชูเกียรติครูเอกชน ในงานวันครู "ครูไทยสู่อาเซี่ยน" 10 ก.พ. 2558
11 งานวันครู "ครูดีศรีแผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2558 19 ม.ค. 2558
12 ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ 1 การประกวดรถแห่เทียนประจำจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2557 18 ก.ค. 2557
13 คณะครู คว้ารางวัลชนะเลิศโครงงานโดยใช้ชุดสมองกล Sci Box ในโครงการอบรมครูผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ช 11 เม.ย. 2557
14 รางวัลครูดีศรีเอกชล จาก สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี 20 มี.ค. 2556
15 โรงเรียนประภัสสรได้รับโล่เกียรติคุณเพื่อประกาศยกย่องเป็นศูนย์ฝึกอบรมครู้ผู้สอน 20 มี.ค. 2556
16 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชลบุรี 20 มี.ค. 2556
17 พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2556 20 มี.ค. 2556
18 ครูดีศรีเอกชน ปี56 20 มี.ค. 2556