เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


  • การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในเวลาเร่งด่วนเช่น ในช่วงเช้าเวลามาเรียน และช่วงเวลาเลิกเรียน เพื่อให้การจราจรทั้งภายนอกโรงเรียนและภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในการใช้รถใช้ถนน


กล้องวงจรปิดตลอด 24 ช.ม.


  • มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามประตูทางเข้า อาคารต่าง ๆ และแผนกอนุบาล ซึ่งจะมีการบันทึกภาพตลอด 24 ชม. และมีเจ้าหน้าทีคอยเช็คภาพจากกล้องวงจรปิด ณ เวลาจริง และย้อนหลัง


บริการ WiFi Hotspot ทุกอาคาร


  • เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการเรียนในด้านต่าง ๆ และค้นคว้าของนักเรียนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการบริการ Wi-fi Free ให้กับนักเรียนโรงเรียนประภัสสรทุกคน