กิจกรรมของโรงเรียน


ปฐมนิเทศนักเรียน ปี 61

กิจกรรมยามเช้าของลูกเสือ-เนตรนารี

อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมเสริมทักษะและสมรรถนะชั้นอนุบาล

ประชุมโครงการฝ่ายประจำปี 2561

นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนของคณะครู

ทัศนศึกษาครู 60 นครนายก

อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แข่งขันว่ายน้ำรายการ อบจ.ชลบุรี ครั้งที่ 4

ชิงชนะเลิศแข่งขันว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

พิธีสรงน้ำพระ ขอพรผู้อาวุโส

ทำบุญโรงเรียนประจำปี

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 30-03-61

SUMMER CAMP 13-30 มี.ค. 61

ปิดภาคเรียน SUMMER CAMP

ทัศนศึกษา SUMMER CAMP

อบรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ (มัธยม)

อบรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ (ประถม)

รางวัลเหรียญเงินประกวดสวดมนต์หมู่ฯ

นิทรรศการ ร.ร.วัดกลางดอนฯ