New collection Lolita closet


เฮียเมฆกับ น้องมุกไหม

ด.ช เตชินพัฒน์ และ ด.ญ ธันยาวัลย์ ลอออรรถพงศ์ นักเรียนโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนแฟชั่นโชว์

New collection Lolita closet

-Alliance Brand

-3 rd Aniversary Celebration Praty

-Bambiny magazine

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง แจ้งวัฒนะ