อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube

ไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ โดยใช้สถานที่โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ในการจัดอบรม