นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนของคณะครู


การจัดนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนของคณะครู ในวันที่ 28 มีนาคม 2561
โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษ การวัดและประเมินผลการศึกษา , การประเมินโครงการ
การวิจัยทางการศึกษา,การประกันคุณภาพทางการศึกษา , การเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบ
คอยให้คำแนะนำ ในการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัย