พิธีสรงน้ำพระ ขอพรผู้อาวุโส


เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ในแบบไทยๆ โรงเรียนประภัสสรวิทยา จึงมีการจัดพิธีสรงน้ำพระและขอพรผู้อาวุโส
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง และให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโสเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่
ให้อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่โรงเรียน