โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

กิจกรรมของโรงเรียน


ปฐมนิเทศนักเรียน ปี 61

กิจกรรมยามเช้าของลูกเสือ-เนตรนารี

อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมเสริมทักษะและสมรรถนะชั้นอนุบาล

ประชุมโครงการฝ่ายประจำปี 2561

นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนของคณะครู

ทัศนศึกษาครู 60 นครนายก

อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


เข้าค่ายพุทธมามะกะ

1 มิ.ย. 2561

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

25 พ.ค. 2561

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปี61

23 พ.ค. 2561

เปิดภาคเรียน 1 / 2561

17 พ.ค. 2561

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


วิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน


Family K3 on Tour 2018

กิจกรรมวันเด็ก 2561


สามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนประภัสสรวิทยา ได้ที่ Youtube PBS Channel